قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / فردوسي
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان