قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

شیراز / قصر الدشت
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / -
کارکرد صفر کیلومتر
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جمهوري
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / -
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / امام خمینی
کارکرد ۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد95000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد ۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد125000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / ولی عصر
کارکرد ۱۶,۵۰۰ کیلومتر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد16500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / زرگری
کارکرد صفر کیلومتر
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / -
کارکرد ۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد92000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان