قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / الهیه
کارکرد ۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد2000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۸,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد8000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / مطهری
کارکرد ۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد185000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / گیشا
کارکرد ۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد57000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمان / بلوار جمهوري
کارکرد ۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد56000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانکرمان
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نجف آباد /
کارکرد ۷۲,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد72000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / حکیمیه
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آفریقا
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی