قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پرند
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان / سروش
کارکرد ۶,۳۵۰ کیلومتر
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد6350 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ایرانشهر
کارکرد صفر کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آهنگ
کارکرد صفر کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد46000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد ۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد8000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان /
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگلستان
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان