قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / گیشا
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / رسالت
کارکرد صفر کیلومتر
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امام حسین
کارکرد ۱۳,۵۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امام حسین
کارکرد ۱۳,۵۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خیابان بزرگمهر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

یزد / صفاییه
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانیزد
۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ضرابخانه
کارکرد صفر کیلومتر
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / استادمعین
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی