قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

فولاد شهر /
کارکرد ۱ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنامشخص
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / درختی
کارکرد ۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد320000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد75000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

یزد / میدان دروازه قران
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانیزد
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سیرجان /
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانکرمان
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان