قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شريعتي
کارکرد صفر کیلومتر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران نو
کارکرد ۲,۰۰۰ کیلومتر
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد2000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امیراباد
کارکرد صفر کیلومتر
۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / عظیمیه
کارکرد ۲۹,۰۰۰ کیلومتر
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد29000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / -
کارکرد صفر کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان