قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهرزیبا
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان