قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

بندرعباس / 22 بهمن
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقرآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانهرمزگان
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / دروازه شيراز
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان