قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / نیاوران
کارکرد ۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد84000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / شاپور جدید
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرزیبا
کارکرد ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد135000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهيه
کارکرد ۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد37000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / انقلاب
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نجف آباد / نجف اباد
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بلوار کشاورز
کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد14000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد105000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / رباط
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد20000 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان