قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد / -
کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد22000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان ملت
کارکرد ۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد43000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجك
کارکرد ۹,۹۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9900 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد ۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد139000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جمهوری
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / -
کارکرد صفر کیلومتر
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / شریعتی
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / رسالت
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / حکیم نظامی
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان