قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تبریز /
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / گیشا
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شیخ بهایی
کارکرد ۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد47000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دیباجی
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهران
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرشهر
کارکرد ۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد42000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ازگل
کارکرد صفر کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / -
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان