قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / جنت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / ملک شهر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان