قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / مرداویج
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بهشتي
کارکرد ۳۱,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد31000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / تجریش
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / میدان تختی
کارکرد ۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد5000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
توافقی

تهران / میدان رسالت
کارکرد صفر کیلومتر
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آیت اله کاشانی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد ۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد101000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / -
کارکرد ۱۸,۵۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد18500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان