قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پاسداران
کارکرد ۷,۰۰۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد7000 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / -
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / چمران
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / -
کارکرد ۲,۱۴۶ کیلومتر
۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد2146 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد12000 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / -
کارکرد ۲۰,۸۵۳ کیلومتر
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20853 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد36000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی
کارکرد صفر کیلومتر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان