قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پونک
کارکرد صفر کیلومتر
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد185000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

اصفهان / -
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / اصفهان
کارکرد ۱,۹۰۰ کیلومتر
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1900 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان