قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شریعتی
کارکرد ۸۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد89000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد ۶۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد63000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسربی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امير آباد
کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد15000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مجیدیه
کارکرد ۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد102000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبادمجانی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اسکندری شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران نو
کارکرد صفر کیلومتر
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانو
کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد15000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یافت اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خ سمیه
کارکرد ۲,۲۰۰ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد2200 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسربی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان