قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهرزیبا
کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد6000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نیرو هوایی
کارکرد ۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد290000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان اپادانا
کارکرد ۲۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد26000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قزوین /
کارکرد ۱۸,۸۰۰ کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد18800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانقزوین
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد190000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۶۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد161000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان