قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / قیطریه
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی تقاطع ظفر
کارکرد ۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد43000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مهر شهر
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جمهوری
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / رسالت
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / کامرانیه
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۲۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد213000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد88000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آرژانتین
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان