قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / قیطریه
کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد180000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک درب رنگ
استانتهران
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مرزداران
کارکرد ۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد113000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میرداماد
کارکرد صفر کیلومتر
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / احتشامیه
کارکرد ۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد255000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد138000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / کامرانیه
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / 17 شهریور
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

زنجان /
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانزنجان
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بهشتی
کارکرد ۷۱,۰۰۰ کیلومتر
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد71000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / رباط
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان