قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مرزداران
کارکرد ۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد37000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد ۸۷,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد87000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
توافقی