قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / بزرگمهر
کارکرد ۴۳۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد430 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نیاوران
کارکرد صفر کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان