قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

رشت /
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگیلان
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / هروی
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اکباتان
کارکرد ۳۴,۳۲۳ کیلومتر
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد34323 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ظفر
کارکرد ۷,۵۰۰ کیلومتر
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد7500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان