قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سهروردی جنوبی
کارکرد ۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد88000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / علم و صنعت
کارکرد ۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد165000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسیه
کارکرد ۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد260000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / علم و صنعت
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد17000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۷۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد78000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد135000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بهشتي
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / نیاوران
کارکرد ۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد119000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مالک اشتر
کارکرد ۹۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد93000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان