قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / اصفهان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

شیراز / -
کارکرد ۵۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد54000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / هزار جریب
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهدو درب رنگ
استاناصفهان
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / ولیعصر
کارکرد ۱,۶۰۰ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
۹۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان / اصفهان
کارکرد صفر کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / دروازه شیراز
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگگیلاسی
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان