قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / شهرک اوج
کارکرد ۵۱,۰۰۰ کیلومتر
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد51000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد ۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد128000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خیابان فرشادی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ازگل
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / افسریه
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / فرودگاه مهرآباد
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / آتشگاه
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان