قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / جهانشهر
کارکرد صفر کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جمهوری
کارکرد صفر کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / توحید
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ميرداماد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد6000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قلهك
کارکرد ۸۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد81000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / هفت تیر
کارکرد صفر کیلومتر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک خلبانان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / نیروی هوایی
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شريعتي
کارکرد صفر کیلومتر
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان