قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شریعتی
کارکرد ۱ کیلومتر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانیه
کارکرد صفر کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اندیشه
کارکرد ۹,۳۰۰ کیلومتر
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9300 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شريعتي
کارکرد ۸,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد8000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شهرك غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خيابان شريعتي
کارکرد ۴,۹۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد4900 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / مشتاق
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / رسالت
کارکرد ۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد113000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان