قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران /
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد2000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / دریاچه چیتگر
کارکرد ۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد146000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شریعتی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / ميدان محسنى
کارکرد صفر کیلومتر
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / لویزان
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / باغ فیض
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان