قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / اصفهان
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / صادقیه
کارکرد ۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد107000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرشته
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی