قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / بزرگمهر
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / ولیعصر
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / -
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد25000 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / شاهگلى
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانآذربایجان شرقی
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت / گوهردشت
کارکرد ۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد95000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / قصردشت
کارکرد صفر کیلومتر
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خ مشتاق
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شريعتي
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ظفر
کارکرد صفر کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان