قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

رشت /
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگیلان
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / عدل خمینی
کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد6000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجک
کارکرد ۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد99000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زهتابی
کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد68000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان سپاه
کارکرد ۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد5000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قائم شهر / کوی اخوان
کارکرد ۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد84000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک گلستان
کارکرد صفر کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان