قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / عباس آباد
کارکرد ۳,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد3000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / رسالت
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / حکیم نظامی
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس اباد
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تبریز / شاهگلى
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانآذربایجان شرقی
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / امام خمینی
کارکرد ۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد95000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تبریز / ولیعصر
کارکرد ۱,۶۰۰ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان