قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد / -
کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد22000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / اصفهان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

شیراز / -
کارکرد ۵۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد54000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / -
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهصافکاری بدون رنگ
استانفارس
۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / هزار جریب
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهدو درب رنگ
استاناصفهان
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / -
کارکرد ۳,۲۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد3200 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجك
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

شیراز / قصر الدشت
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان