قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / طالقانی
کارکرد صفر کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / گیشا
کارکرد ۶۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد69000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میرداماد
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / بزرگمهر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمان /
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانکرمان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد31000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حکیمیه
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / انقلاب
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نجف آباد / نجف اباد
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بلوار کشاورز
کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد14000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان