قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

رشت /
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگیلان
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجک
کارکرد ۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد99000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان ملت
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بندرعباس / 22 بهمن
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقرآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانهرمزگان
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد17000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سیدخندان
کارکرد صفر کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جمهوری
کارکرد صفر کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانیه
کارکرد ۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد46000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان