قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد38000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنامشخص
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / پیروزی
کارکرد ۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد57000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آيت الله كاشاني
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز /
کارکرد ۸۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد83000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانفارس
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / شهرک بهارستان
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهیه
کارکرد ۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد2000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شادمان
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان