قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد / ملك اباد
کارکرد ۴,۴۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد4400 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / مشتاق
کارکرد صفر کیلومتر
۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت / گوهردشت
کارکرد صفر کیلومتر
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / آتشگاه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / بلوار زرهی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان