قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / امام خمینی
کارکرد ۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد16000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / علم و صنعت
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / توحید
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد ۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد7000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرشته
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت / گوهردشت
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
توافقی

اصفهان / مشتاق
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ساقدوش
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان