قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / عفيف اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / محمدیه
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / جهانشهر
کارکرد صفر کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد صفر کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهیه
کارکرد صفر کیلومتر
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بلوار فردوس
کارکرد ۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد42000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آیت اله کاشانی
کارکرد صفر کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / توحید
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان