قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / اهنگ
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اسکندری شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یافت اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ایت الله سعیدی
کارکرد ۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد240000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / قرچک
کارکرد صفر کیلومتر
۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / توحید
کارکرد صفر کیلومتر
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد ۱ کیلومتر
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان