قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / کرج
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۷,۰۰۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد7000 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجك
کارکرد ۹,۹۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9900 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / نيرو هوايي
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۱۸۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / -
کارکرد صفر کیلومتر
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جمهوري
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / چمران
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / -
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هشترود / هشترود
کارکرد صفر کیلومتر
۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهکامل رنگ
استانآذربایجان شرقی
۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / رسالت
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان