قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهر زیبا
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / خیابان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / نارمک
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد14000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگطلایی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / خیابان امام رضا
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / خیابان امام رضا
کارکرد ۱,۰۰۰ کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / گیشا
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی