قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / امام خمینی
کارکرد ۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد95000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان