قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / امیرکبیر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / جهانشهر
کارکرد ۸,۸۰۰ کیلومتر
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد8800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / دروازه شیراز
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد12000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / جانباز
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد ۸,۷۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد8700 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قزوین / سرتک
کارکرد ۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد46000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانقزوین
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان