قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

شیراز /
کارکرد ۱۱۷ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد117 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پالیزی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد21000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمك
کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد12000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / فردیس
کارکرد ۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد42000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهصافکاری بدون رنگ
استانالبرز
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرشته
کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد15000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجک
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / هفت تیر
کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد15000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان