قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد28000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانیه
کارکرد ۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد46000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / ميدان ونك
کارکرد ۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد47000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۹۱,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد91000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسیه
کارکرد صفر کیلومتر
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دولت
کارکرد ۲,۵۰۰ کیلومتر
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد2500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / چهارراه استانبول
کارکرد ۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد85000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۶۴,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد64000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان