قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد / عدل خمینی
کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد6000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بلوار فردوس
کارکرد ۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد42000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز /
کارکرد ۱۱۷ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد117 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد21000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سه راه سیمین
کارکرد ۹۰۰ کیلومتر
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد900 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اشرفی اصفهانی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد مرکزی
کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد17000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان