قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / فاطمی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونک
کارکرد ۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد185000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / هروی
کارکرد ۱ کیلومتر
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / ساسانی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرزیبا
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرم آباد /
کارکرد ۱۷۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد174000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر تعویض
استانلرستان
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کاشان /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اراک /
کارکرد ۴۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد49000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمرکزی
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان