قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / امام خمینی
کارکرد ۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد16000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / مشتاق
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان ظفر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / محلاتی
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بجنورد /
کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد6000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان شمالی
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد44000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد23000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خواجو
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / فردیس
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان