قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد / عدل خمینی
کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد6000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / توحید
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسربی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱ کیلومتر
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / توحید
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مطهري
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اميرآباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسربی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امام حسین
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سپاهان شهر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان