قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران /
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت اباد
کارکرد ۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد39000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۲,۳۰۰ کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد2300 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران نو
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد31000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / فرهنگ شهر
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آهنگ
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز /
کارکرد ۲,۶۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد2600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد187000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان