قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / توحید
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ساقدوش
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگطلایی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جی
کارکرد ۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد153000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ساقدوش
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

یزد / صفاییه
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانیزد
۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان هروی
کارکرد ۳۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد344000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان