قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استاناصفهان
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / بزرگمهر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر ری
کارکرد ۲۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۸,۳۰۰,۰۰۰
کارکرد231000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد230000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / احمدآباد
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبرنز
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت تعویض
استانخراسان رضوی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خزانه
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان