قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ستارخان
کارکرد ۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد118000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهدرب تعویض
استانتهران
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشکین دشت /
کارکرد ۱۷۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد174000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رباط کریم /
کارکرد ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد250000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سرسبز
کارکرد ۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد220000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / دولت آباد
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

رشت /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانگیلان
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران پارس
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگعنابی
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

یزد /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانیزد
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان