قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان تجریش
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان انقلاب
کارکرد صفر کیلومتر
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مجیدیه
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / درختی
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانالبرز
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نازی آباد
کارکرد ۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد4000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد56000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / فردوسی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان