قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان تجریش
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران نو
کارکرد ۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد137000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / پروین
کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد180000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمسی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استاناصفهان
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / فردوسی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز /
کارکرد ۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد158000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / چهارباغ خواجو
کارکرد ۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد152000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقرآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / مرداویج
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رشت /
کارکرد ۲,۳۵۰ کیلومتر
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد2350 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگیلان
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان