قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / ملک شهر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرویلا
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خیابان آپادانا
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / جابر انصاری
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان شریعتی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان