قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / شهرک بهارستان
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهيه
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سرسبز
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رشت / شهرک‌قدس
کارکرد ۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد127000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانگیلان
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / حکیم نظامی
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد104000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان ازادی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بهجت آباد
کارکرد ۱۹,۵۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / طالقانی
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شیان
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان