قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / فاطمى
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد ۲,۹۰۰ کیلومتر
۱۹۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد2900 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خیابان ارتش
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رودهن /
کارکرد ۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد145000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شیان
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان هروی
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان