قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / امام خمینی
کارکرد ۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد95000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد ۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد125000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / ملك اباد
کارکرد ۴,۴۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد4400 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانیه
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / -
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / رحيم ارباب
کارکرد ۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد28000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت / گوهردشت
کارکرد صفر کیلومتر
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / بلوار زرهی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان