قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تبریز / ولیعصر
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / شاپور جدید
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرزیبا
کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد6000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمان / هزار و یک شب
کارکرد صفر کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانکرمان
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان /
کارکرد صفر کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانهمدان
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حکیمیه
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد105000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگطوسی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان