قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میدان ملت
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / توحید
کارکرد ۵۰۰ کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / عفيف اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد صفر کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سیدخندان
کارکرد صفر کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بلوار فردوس
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یوسف اباد
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان