قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد ۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد7000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بازار
کارکرد ۹۴,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد94000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شريعتي
کارکرد ۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد42000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهکاپوت رنگ
استانتهران
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آيت الله كاشاني
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ظفر
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شیان
کارکرد ۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد136000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز /
کارکرد ۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد158000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شادمان
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد76000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان