قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / محدوده فلاح
کارکرد ۱۷۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۳۰۰,۰۰۰
کارکرد179000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگپوست پیازی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد300000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت تعویض
استانتهران
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر قدس
کارکرد ۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد230000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حکیمیه
کارکرد ۱۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد192000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / وردآورد
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / امام خمینی
کارکرد ۱۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۸,۷۰۰,۰۰۰
کارکرد121000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بهاران
کارکرد ۷۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۷,۲۰۰,۰۰۰
کارکرد79000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهریار
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / گلبهار
کارکرد ۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد400000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانخراسان رضوی
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان