قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / کاوه / ردانی پور
کارکرد ۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد177000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / زینبیه
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استاناصفهان
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ارومیه /
کارکرد صفر کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان غربی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / ابوطالب
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانخراسان رضوی
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / درختی
کارکرد ۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد320000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۱۶۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد161000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت تعویض
استانتهران
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۲۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد247000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

زرین شهر /
کارکرد ۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد143000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / رباط
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / هفت تير
کارکرد صفر کیلومتر
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان