قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

قزوین /
کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد75000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانقزوین
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آهنگ
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان انقلاب
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نازی آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یافت آباد
کارکرد ۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد220000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ابراهیم آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / استاد معین
کارکرد صفر کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد215000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / حكيم نظامي
کارکرد ۳۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۴,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد34000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

هشتگرد /
کارکرد ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد190000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانالبرز
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان