قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / بزرگمهر
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد128000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قزوین /
کارکرد صفر کیلومتر
۳۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانقزوین
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / علم و صنعت
کارکرد ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد115000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۳۹,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ميدان شهدا
کارکرد صفر کیلومتر
۳۸,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / چیتگر شمالی
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۳۸,۳۵۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان

شهریار / شهریار
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان