قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهر زيبا
کارکرد صفر کیلومتر
۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان ولیعصر
کارکرد صفر کیلومتر
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آذری
کارکرد صفر کیلومتر
۳۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد190000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

همدان /
کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد36000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانهمدان
۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

قزوین /
کارکرد صفر کیلومتر
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانقزوین
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرویلا
کارکرد ۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد260000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / پل تمدن
کارکرد صفر کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد112000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت رنگ
استانتهران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان