قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

رشت /
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگیلان
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اهنگ
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بندرعباس / 22 بهمن
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقرآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانهرمزگان
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / دروازه شيراز
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرویلا
کارکرد ۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد33000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / گیشا
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۵۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد59000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمك
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد ۴۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد49000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان