قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

گرگان /
کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد14000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگلستان
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میرداماد
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دولت آباد
کارکرد ۲۶,۵۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد26500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نجف آباد / نجف اباد
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / رباط
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد20000 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد157000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آرژانتین
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرويلا
کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد17000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قيطريه
کارکرد ۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد4000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان