قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میدان ملت
کارکرد ۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد43000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجك
کارکرد ۹,۹۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9900 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانیه
کارکرد صفر کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / -
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد25000 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / -
کارکرد صفر کیلومتر
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / رسالت
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / حکیم نظامی
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانیه
کارکرد ۲,۸۰۰ کیلومتر
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد2800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خيابان شريعتي
کارکرد ۴,۹۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد4900 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان