قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد38000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد ۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد57000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مرزداران
کارکرد ۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد113000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرشهر
کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد75000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد138000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شهرکرد /
کارکرد ۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد32000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانچهارمحال بختیاری
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمان / بلوار جمهوري
کارکرد ۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد56000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانکرمان
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / جابرانصاري
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان