قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد / اندیشه
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آجودانيه
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۷,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حسن آباد شمالی
کارکرد ۸۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد89000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۷۰۰,۰۰۰
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هشتگرد / هشتگرد
کارکرد ۴۹,۰۰۰ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد49000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونک
کارکرد ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد250000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۴۶,۴۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جیحون
کارکرد ۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد111000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آذری
کارکرد ۶۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۷,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد67000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بریانک
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان