قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

شیراز / -
کارکرد ۵۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد54000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خانی آباد
کارکرد ۵۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد51000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / کهندژ
کارکرد صفر کیلومتر
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد صفر کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / شیخ صدوق
کارکرد صفر کیلومتر
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان