قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ویلاشهر
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سازمان برنامه
کارکرد صفر کیلومتر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز /
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت رنگ
استانفارس
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فولاد شهر /
کارکرد ۱ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنامشخص
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اکباتان
کارکرد ۷۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد78000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهيه
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

زنجان / بلوار استقلال
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهاتاق تعویض
استانزنجان
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان