قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / جنت اباد جنوبی
کارکرد ۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۵۹,۳۰۰,۰۰۰
کارکرد114000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میرداماد
کارکرد ۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد117000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / اندیشه
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت /
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر رنگ
استانالبرز
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد /
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۳۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سه راه سیمین
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهدرب تعویض
استاناصفهان
۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۷,۲۰۰,۰۰۰
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هشتگرد / هشتگرد
کارکرد ۴۹,۰۰۰ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد49000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد ۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۵۰,۷۰۰,۰۰۰
کارکرد96000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان