قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / زهتابی
کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد68000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جیحون
کارکرد ۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد3000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد102000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سنندج /
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانکردستان
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان منیریه
کارکرد ۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد32000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اندرزگو
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دارآباد
کارکرد ۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد128000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرارا
کارکرد ۶۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد63000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اکباتان
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان