قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان /
کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد17000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهیه
کارکرد صفر کیلومتر
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد6000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آرژانتين
کارکرد صفر کیلومتر
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد28000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱ کیلومتر
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانیه
کارکرد صفر کیلومتر
۵۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان