قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / فرشته
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر زیبا
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / مهرآباد
کارکرد صفر کیلومتر
۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / باغ فیض
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / خیابان امام رضا
کارکرد ۱ کیلومتر
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / خیابان امام رضا
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / خیابان امام رضا
کارکرد ۱,۰۰۰ کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / يوسف اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آجودانيه
کارکرد ۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد47000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پيروزى
کارکرد ۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد62000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان