قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میدان ملت
کارکرد ۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد43000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / -
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد36000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / قصردشت
کارکرد صفر کیلومتر
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۴,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد4000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آریا شهر
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان