قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / اقدسیه
کارکرد ۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد101000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۶۶,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد36000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی
کارکرد صفر کیلومتر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگذغالی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حافظ
کارکرد صفر کیلومتر
۶۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آرژانتين
کارکرد صفر کیلومتر
۶۲,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد ۴,۶۰۰ کیلومتر
۶۸,۳۰۰,۰۰۰
کارکرد4600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد103000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۴,۰۰۰ کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد4000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / نبوت
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگگیلاسی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان