قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پرند
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اندیشه
کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۶۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد14000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شوش
کارکرد ۶,۵۰۰ کیلومتر
۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد6500 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / توحید
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ایرانشهر
کارکرد صفر کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آهنگ
کارکرد صفر کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهیه
کارکرد ۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد21000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مسعودیه
کارکرد ۱۱,۰۰۰ کیلومتر
۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد11000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان