قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / فردیس
کارکرد ۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد88000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / -
کارکرد ۶۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد67000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / امام خمینی
کارکرد صفر کیلومتر
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان