قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد17000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهر شهر
کارکرد صفر کیلومتر
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۴,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد4000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ظفر
کارکرد صفر کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان