قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پيروزى
کارکرد ۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد62000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حکیمیه
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجک
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهصافکاری بدون رنگ
استانتهران
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شريعتى پايين تر از مطهرى
کارکرد ۶۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد67000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / مرداویج
کارکرد ۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد136000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۳۴,۰۰۰ کیلومتر
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد34000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زنجان /
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانزنجان
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ظفر
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان