قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پرند
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان امام حسین
کارکرد ۶۳,۰۰۰ کیلومتر
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد63000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زنجان / بهرنگ
کارکرد ۸,۵۰۰ کیلومتر
۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد8500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانزنجان
۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سیدخندان
کارکرد صفر کیلومتر
۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سازمان برنامه
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۷۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / باغ فیض
کارکرد صفر کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۷۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امام حسین
کارکرد ۳۴,۰۰۰ کیلومتر
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد34000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ارومیه /
کارکرد صفر کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان غربی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ازادي
کارکرد صفر کیلومتر
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان